• Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 4

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 4

  1 -
  İran-Fars edebiyatının ünlü ismi Firdevsî’nin meşhur eseri Şehname, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?

  A-Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han
  B-Gazneli Sultan Mahmut
  C-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
  D-Gazneli Sultan Mesut
  E-Karahanlı Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han


  2 -
  Tuğrul Bey, Bağdat’ı alarak Halife Kaim bi Emrillah’ı Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey’i Doğu’nun ve Batı’nın sultanı ilan etmiştir.
  Buna göre,
  I. Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey’e vermiştir.
  II. Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir.
  III. Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  3 -
  İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?

  A) İltizam    B) Dirlik    C) Vakıf   D) Devşirme    E) Saliyane


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemine aittir?
   

  A) Nizamiye Medresesi    B) Karatay Medresesi   C) Çinili Köşk    D) Muradiye Camisi   E) İshak Paşa Sarayı


  5 -
  Büyük Selçuklularda kadılar, aşağıdaki konulardan hangisinde karar verme yetkisine sahip değildir?

  A) Fetva verme    B) Nikâh kıyma    C) Miras paylaştırma    D) Vakıfları denetleme   E) Ticari anlaşmazlıkları çözme


  6 -
  Muallim-i Sâni unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farabi    B) Gazali    C) Harezmi   D) Cüveyni     E) Bîrunî


  7 -
  I. Hicri
  II. Celali
  III. Rumi
  Yukarıdaki takvimlerden hangileri Türkler tarafından kullanılmıştır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  8 -
  Aşağıdakilerden hangisinin, Büyük Selçuklu Devleti'nde bilim ve eğitim ortamının geliştirilmesi amacıyla yapıldığı söylenemez?

  A-Sultanların, âlim ve sanatkârları saraylarında himaye etmesi
  B-Farklı şehirlerde medreseler açılması
  C-Rasathane kurularak gök cisimlerinin gözlenmesi
  D-Medreselerde dinî eğitimin yanında tıp, matematik gibi alanlarda da eğitim verilmesi
  E-Tüccar ve yolcuların dinlenmesi için yollar üzerinde kervansaraylar yapılması


  9 -
  Türk İslam Devletlerinde ekonomi,
  I. ticaret,
  II. hayvancılık,
  III. tarım
  alanlarından hangilerine dayanıyordu?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  10 -
  Selçuklularda,
  I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması,
  II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
  III. din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması
  durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/turk-islam-devletleri-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.