• Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 3

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 3

  1 -
  Selçuklularda, medrese yapımına önem verilmesinde,
  I. İslam dünyasında din bilginlerine gereksinim duyulması,
  II. genişleyen devlet yönetiminde görev alacak kişilere gerek duyulması,
  III. eğitim ve öğretime önem verilmesi
  durumlarından hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) II ve III    E) I, II ve III


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

  A) Hilat (giysi)
  B) Asa
  C) Bayrak (alem)
  D) Çetr (saltanat şemsiyesi)
  E) Ok


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde dinî mimariyle ilgili yapılardan biridir?

  A-Han    B-Cami    C-Hamam    D-Köşk    E-Saray


  4 -
  Büyük Selçuklular Döneminde,
  I. Müslüman olmayan tüccarların can ve malının devlet güvencesine alınması,
  II. kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılması,
  III. Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu sultanlarının kendi adlarına para bastırması
  durumlarından hangilerinin ticaretin gelişmesinde etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) II ve III    E) I, II ve III


  5 -
  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi donanmaya önem vermiş ve tersaneler kurmuştur?

  A) Büyük Selçuklular    B) Anadolu Selçukluları   C) Karahanlılar    D) Gazneliler   E) Harzemşahlar


  6 -
  Büyük Selçuklular Döneminde yaşamış; edebiyat, matematik ve astronomi alanlarında eserler vermiş ünlü bilim ve edebiyat adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Necmeddin-i Kübra
  B-Yusuf Has Hacip
  C-Ömer Hayyam
  D-Firdevsi
  E-Enverî


  7 -
  I. Timur’un Altın Orda Devleti’nin parçalanmasına neden olması
  II. Timur’un Yıldırım Bayezid’i yenmesi
  III. İlhanlıların Anadolu Selçuklularını egemenliği altına alması
  Yukarıdakilerden hangileri, Rusların Karadeniz’in kuzeyinde güçlerini artırmalarında etkili olmuş-tur?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III


  8 -
  İlk Türk-İslam Devletlerinden olan Karahanlılarda, İslamiyet’i ilk kez resmî din olarak kabul eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Ebu Nasr Ahmet    B-Bilge Kül Kadir Han   C-Satuk Buğra Han    D-Tamgaç Buğra Han    E-Ahmet Arslan Han


  9 -
  Büyük Selçuklularda kadılar, aşağıdaki konulardan hangisinde karar verme yetkisine sahip değildir?

  A) Fetva verme    B) Nikâh kıyma    C) Miras paylaştırma    D) Vakıfları denetleme   E) Ticari anlaşmazlıkları çözme


  10 -
  Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyeti kabul eden Karluklarda,insan figürleri, yerini yavaş yavaş bitki motifleri ve geometrik desenlere bırakmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisindeki değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir?

  A) İnanç sistemi
  B) Doğa şartları
  C) Uluslararası ilişkiler
  D) Ekonomik durum
  E) Kullandıkları malzeme

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/turk-islam-devletleri-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.