• Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 2

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 2

  1 -
  İran-Fars edebiyatının ünlü ismi Firdevsî’nin meşhur eseri Şehname, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?

  A-Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han
  B-Gazneli Sultan Mahmut
  C-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
  D-Gazneli Sultan Mesut
  E-Karahanlı Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han


  2 -
  Devlet yönetimini hanedanın erkek çocuklarına öğretmeyi amaçlayan atabeylik, aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi zamanında ortaya çıkmıştır?

  A) Karahanlılar    B) Gazneliler   C) Büyük Selçuklular    D) Memluklar    E) Harzemşahlar


  3 -
  I. Değerli madenlerden kesilmesi
  II. Belirli ağırlıklarda olması
  III. Tüm para birimlerinin aynı değerde olması
  Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu paralarının özelliklerindendir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  4 -
  Nizâm’ül-Mülk’ün Siyasetname adlı eserinin Türk İslam tarihindeki öneminin,
  I. yazarının Selçuklu devlet yönetiminde söz sahibi olması,
  II. devlet yönetimine ilişkin bilgiler vermesi,
  III. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kendi türünde yazılan ilk eser olması
  durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Döneminde Mısır’da kurulan ilk Türk devletlerinden biridir?

  A-Fatimiler    B-Gazneliler    C-Tolunoğulları   D-Oğuzlar    E-Zengîler


  6 -
  Büyük Selçuklular Dönemi’nin en büyük medresesi olarak bilinen, Vezir Nizamü’l-Mülk tarafından Bağdat’ta açılan medrese aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Hatuniye    B-Karatay    C-Yakutiye   D-Nizamiye    E- İnce Minareli


  7 -
  Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde
  I.Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk’ü öldürmeleri
  II:Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulması
  III.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması
  IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?

  a) IV    b) I-II    c) I-II-III    d) II-III-IV    e) I-II-III-IV


  8 -
  Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,
  I. halife adına hutbe okutulması,
  II. halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,
  III. Tuğrul Beyin, halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtarması
  durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III


  9 -
  İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?

  A) İltizam    B) Dirlik    C) Vakıf   D) Devşirme    E) Saliyane


  10 -
  Türk sanatında aşağıdaki sanat dallarından hangisi İslamiyet’ten sonra önem kazanmıştır?

  A-Hat    B-Resim    C-Heykel   D-Fresk    E-Dokumacılık

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/turk-islam-devletleri-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.