• Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 1

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 1

  1 -
  Selçuklular, bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları hanedanın erkek çocuklarının yanına Atabey unvanlı kimseler verirlerdi. Bunlar, devlet ve askerlik işlerinde iyi yetişmiş, deneyimli kimselerden seçilirdi. Atabeyler hanedanın erkek çocuklarını idarecilik ve askerlik konularında en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırdı.
  Bu yöntemle,
  I. hanedanın erkek çocuklarına devleti yönetme konusunda deneyim kazandırmak,
  II. atabeylerin kuvvet sahibi olmalarını sağlamak,
  III. taht kavgalarını önlemek
  durumlarının hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
   

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III


  2 -
  Cengiz Han’ın torunu Hülagu tarafından İran’da kurulan ve 1258 yılında Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A-İlhanlı Devleti
  B-Timur Devleti
  C-Altın Orda Devleti
  D-Çağatay Devleti
  E-Memluk Devleti


  3 -
  Türk İslam Devletlerinde,
  I. fethedilen yerlerin fethedenin malı olması,
  II. fethedilen toprakların işletilmek üzere kişilere verilmesi,
  III. ordunun çoğunluğunun Türklerden oluşması
  uygulamalarından hangilerinin bağımsızlık hareketlerine yol açtığı savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Döneminde Mısır’da kurulan ilk Türk devletlerinden biridir?

  A-Fatimiler    B-Gazneliler    C-Tolunoğulları   D-Oğuzlar    E-Zengîler


  5 -
  I. Hicri
  II. Celali
  III. Rumi
  Yukarıdaki takvimlerden hangileri Türkler tarafından kullanılmıştır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  6 -
  İlk Türk-İslam Devletlerinden olan Karahanlılarda, İslamiyet’i ilk kez resmî din olarak kabul eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Ebu Nasr Ahmet    B-Bilge Kül Kadir Han   C-Satuk Buğra Han    D-Tamgaç Buğra Han    E-Ahmet Arslan Han


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

  A) Ahilik teşkilatı    B) Kümbet mimarisi   C) Arap alfabesi    D) Vakıf sistemi    E) Veraset sistemi


  8 -
  Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde
  I.Yeni bir mezhep olan Batınilerin vezir Nizamülmülk’ü öldürmeleri
  II:Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulması
  III.Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması
  IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir?

  a) IV    b) I-II    c) I-II-III    d) II-III-IV    e) I-II-III-IV


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nde bir bölgenin yönetimi ile görevlendirilen hanedan üyelerine verilen unvandır?

  A-Atabey    B- Melik    C-Serhenk   D-Subaşı    E-Amil


  10 -
  I. Karahanlılar
  II. Gazneliler
  III. Büyük Selçuklular
  Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinin hangilerinde resmî yazışmalarda ve edebî eserlerde Türkçenin kullanılmasına önem verilmiştir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E-II ve III

   

  Cevap Anahtarı : https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/turk-islam-devletleri-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Türk İslam Devletleri Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.