• Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 3

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 3

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?

  A-Veraset sisteminin değiştirilmesi
  B-Yeniçeri Ocağının kaldırılması
  C-İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
  D-Anadolu Hisarı’nın yapılması
  E-Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması


  2 -
  Aşağıdaki politikalardan hangisi, Türklerin Balkanlarda göçmen olarak yerleşip kalmasını sağlamak amacıyla uygulanmamıştır?

  A-Göçmenlerin geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması
  B-Anadolu’dan göçmen naklinde, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerin seçilmesi
  C-Yeni yerleşim yerlerine, gerekli olan malzemenin sağlanması
  D-Göçmenlerden, bir süre için vergi alınmaması
  E-Hıristiyan ailelerden alınan çocukların, Müslüman çiftçilerin yanma gönderilmesi


  3 -
  XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A-Beylerbeylerinin sayısının artmasına
  B-Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
  C-Beylerbeylerinin öneminin artmasına
  D-Eyalet gelirlerinin azalmasına
  E-Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına


  4 -
  Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

  A-Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine
  B-Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine
  C-Anadolu’da Celâli İsyanlarının çıkmasına
  D-Osmanlı Devleti’ndeki Türk nüfusunun azalmasına
  E-Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarla-İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’nın özelliklerinden biridir?
   

  A-Bugünkü Türkiye-İran sınırını çizmesi
  B-Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmesi
  C-Osmanlılarla-İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması
  D-Avşarlar döneminde imzalanması
  E-Osmanlıları doğuda en geniş sınırlara ulaştırması


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları İmzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

  A-Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi
  B-Fransa’nın, bir süre İçin Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması
  C-Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
  D-Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
  E-Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi


  7 -
  II.Bayezid zamanında Papalık başta olmak üzere Rodos şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

  A-Hicaz su yolları sorunu
  B-Navarin Olayı
  C-Çınar Olayı
  D-Mısır sorunu
  E-Cem Olayı


  8 -
  Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde, güçlü bir merkezî sistem benimsenmiştir?

  A)Göktürkler    B) Uygurlar     C)Osmanlılar    D) Harzemşahlar     E)Hunlar


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesinin sonuçlarından biri değildir?

  A-Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması
  B-Teokratik yönetime geçilmesi
  C-Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
  D-Haçlı zihniyetinin canlanması
  E-Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda,
  I.Bayezid (Yıldırım)
  I.Mehmet (Çelebi)
  II.Mehmet (Fatih)
  dönemlerinin ortak özelliklerinden biridir?
   

  A-Bir padişahın iki kez tahta çıkması
  B-Osmanlı tarihinde yükselme döneminin yaşanması
  C-İstanbul’un kuşatılması
  D-Anadolu’da siyasi birliği gerçekleştirmeye çalışılması
  E-Taht için kardeş kavgalarını yaşanması

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kurulus-ve-yukselis-donemi-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.