• Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 2

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 2

  1 -
  I. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdin
  Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

  A-Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
  B-O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.
  C-II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.
  D-Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
  E-Engizisyon yalnız Hıristiyanları değil, diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır.


  2 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar artmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
  I-Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.
  II-Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
  III-Sınırlar yeniden belirlenmiştir,
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
   

  A)Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D)I ve III     E) II ve III


  3 -
  “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  A-II. Bayezit
  B-II. Selim
  C-Fatih Sultan Mehmet
  D-Kanuni Sultan Süleyman
  E-Yavuz Sultan Selim


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarla-İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’nın özelliklerinden biridir?
   

  A-Bugünkü Türkiye-İran sınırını çizmesi
  B-Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmesi
  C-Osmanlılarla-İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması
  D-Avşarlar döneminde imzalanması
  E-Osmanlıları doğuda en geniş sınırlara ulaştırması


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde yer alan olaylardan biridir?

  A-Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması
  B-Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
  C-Bulgar Krallığı topraklarının Osmanlı ülkesine katılması
  D-Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi
  E-Şehzade Cem’in II. Bayezid’e başkaldırması


  6 -
  Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Preveze    B) Cerbe    C) Çeşme    D)İnebahtı     E) Gelibolu


  7 -
  Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu'nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

  A-Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
  B-Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
  C-Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
  D-Halka ağır vergiler yüklenmesi
  E-Taht kavgalarının yaşanması


  8 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nun, azınlıklarının dinsel inanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörü ile karşılamış olmasında aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu savunulamaz?

  A-İslam dininde tek tanrılı dinleri de Hak dini olarak tanıması
  B-Müslüman olmayan halktan vergi almayı sürdürmede yarar görmesi
  C-Azınlıkları hoşgörü yoluyla kendine bağlamak istemesi
  D-Değişik dinlerin kutsal saydığı Kudüs’ün Osmanlı topraklarında olması
  E-İslam dininin misyonerliğe ve dini yaymak amacıyla zorlamaya izin vermesi


  9 -
  Osmanlı Devleti,
  I-Koyunhisar
  II-Birinci Kosova
  III-Çirmen
  IV-Palekanon
  V-Varna
  Savaşlarının hangilerini, Bizans’a karşı yapmıştır?
   

  A)Yalnız II    B) Yalnız III         C)I ve II       D) I ve IV    E) IV ve V


  10 -
  Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?

  A-Varna Savaşı
  B-Ankara Savaşı
  C-Kosova Savaşı
  D-Sırpsındığı Savaşı
  E-Niğbolu Savaşı

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kurulus-ve-yukselis-donemi-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.