• Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 1

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 1

  1 -
  XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A-Beylerbeylerinin sayısının artmasına
  B-Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
  C-Beylerbeylerinin öneminin artmasına
  D-Eyalet gelirlerinin azalmasına
  E-Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına


  2 -
  Osmanlı Devleti,
  I-Koyunhisar
  II-Birinci Kosova
  III-Çirmen
  IV-Palekanon
  V-Varna
  Savaşlarının hangilerini, Bizans’a karşı yapmıştır?
   

  A)Yalnız II    B) Yalnız III         C)I ve II       D) I ve IV    E) IV ve V


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?

  A-Veraset sisteminin değiştirilmesi
  B-Yeniçeri Ocağının kaldırılması
  C-İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
  D-Anadolu Hisarı’nın yapılması
  E-Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra, Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasına saldırmıştır?

  A)Kıbrıs    B) Kırım    C) Rodos    D)Girit     E) Mora


  5 -
  Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

  A-Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasını
  B-Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini
  C-Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını
  D-Düzenli vergi toplanmasını
  E-Tarım alanlarının genişletilmesini


  6 -
  Fatih’in, Ortodoks Patrikhanesine imtiyazlar vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Fatih’in, laik düşünüşte olması
  B-Yasaklamanın inançları değiştiremeyeceği düşüncesi
  C-Balkan seferleri için Rumların sempatisini kazanmak istemesi
  D-Hıristiyan devletler topluluğunu bölmek gayesi
  E-Müslüman ve Hıristiyan halk arasındaki düşmanlığı giderme gayesi


  7 -
  Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

  A-Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına
  B-Merkezi otoritenin zayıflamasına
  C-Parlamenter sisteme geçilmesine
  D-Tahta geçme usulünün değiştirilmesine
  E-Güçlü olanın tahta geçmesine


  8 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Mısır’ı almasının sonuçlarından biri değildir?

  A-Baharat Yolunun Osmanlıların eline geçmesi
  B-Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi
  C-Devlet gelirlerinin artması
  D-Dulkadiroğlu Beyliği’nin Osmanlı ülkesine katılması
  E-Memlûk Devleti’nin sona ermesi


  9 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
  I-Stratejik bakımdan önemli konumda olma
  II-Farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma
  III-Merkeziyetçi sistemi benimseme
  özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
   

  A)Yalnız l     B) Yalnız II     C) I ve II      D)II ve III     E) I, II ve III


  10 -
  Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir İç sorunu iken giderek bir dış sorun haline gelmiştir.
  Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?

  A-Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması
  B-Önce Rodos şövalyelerine, sonra Papa’ya sığınması
  C-İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması
  D-Kendi adına hutbe okutarak para bastırması
  E-Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kurulus-ve-yukselis-donemi-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.