• Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 3

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 3

  1 -
  İlk Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vekayi, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde yayımlanmıştır?

  A) II. Mahmut    B) I. Abdülhamit   C) III. Selim    D) Abdülmecit    E) Abdülaziz


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem (1300-1600) eğitim kurumlarından biri değildir?

  A-Darülhadis
  B-Sahn-ı Seman
  C-Darülfünun
  D-Sıbyan Mektebi
  E-Enderun


  3 -
  1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda yaptırılan en eski köşk aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Çinili Köşk    B- Bağdat Köşkü   C-Revan Köşkü    D- Malta Köşkü   E-Sepetçiler Köşkü


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda “miri toprakların” bir kısmının kamu görevlerine dirlik olarak verilmesinin amaçlarından biridir?

  A)Vergileri elde edilen ürüne göre düzenlemek
  B)Beylerbeyliği sayısını artırmak
  C)Devlete yapılan hizmetleri karşılamak
  D)Büyük toprak sahiplerini korumak
  E)Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak


  5 -
  Osmanlı Devleti’nde,
  I. Tanzimat’ın ilanı,
  II. Meşrutiyet’in ilanı,
  III. Islahat Fermanı’nın ilanı
  gelişmelerinin hangilerinde Avrupa’da görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  6 -
  Nizami Cedit kavramı,
  I.Askerlik II:Yönetim III. Sanat
  alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?

  a) I    b) II    c) III     d) I-II     e) II-III


  7 -
  Osmanlı Devleti’nde hangi padişah döneminde yenilik hareketleri plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

  A) I. Mahmut    B) II. Osman    C) IV. Murat    D) III. Mehmet    E) III. Selim


  8 -
  I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
  II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
  III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
  Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II     E) II ve III


  9 -
  I. Devşirme
  II. İltizam
  III. Müsadere
  Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?

  a) Yalnız I
  b) Yalnız II
  c) Yalnız III
  d) I, II
  e) II, III


  10 -
  Osmanlı Devleti’nde kişiler arasındaki anlaşmazlıkları devlet adına çözen yetkili, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beylerbeyi    B) Mültezim   C) Müftü    D ) Alaybeyi     E) Kadı

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kultur-ve-uygarlik-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.