• Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 2

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 2

  1 -
  19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde genel nüfus azalırken, daralan Osmanlı sınırları içinde nüfus yoğunluğunun artmasıyla, nüfus açısından iki olgu birden yaşanmıştır.
  Bu durumun ortaya çıkmasında,
  I. toprak kayıplarının olması,
  II. ülke dışından göçlerin olması,
  III. ticari ilişkilerin önem kazanması
  gelişmelerinden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E-I, II ve III


  2 -
  Osmanlı Devleti’nde, padişahlığın hanedanın erkek üyelerinin en yaşlısına geçmesi usulü aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kabul edilmiştir?

  A) IV. Mehmet    B) II. Osman    C) IV. Murat   D) I. Ahmet    E) II. Ahmet


  3 -
  Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yıldız Sarayı    B) Dolmabahçe Sarayı   C) Beylerbeyi Sarayı     D) Çırağan Sarayı    E) Topkapı Sarayı


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda tımarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasında sağ ve sol kanatlar oluşturma
  B) Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlama
  C) Kendilerine ayrılan timar topraklarında oturmak zorunda olma
  D) Atlı asker yetiştirme
  E) Devletten maaş alma


  5 -
  Osmanlı Devleti’nde; padişah tarafından seçilen üyeleri ömür boyu görevde kalan, üye sayısı Mebuslar Meclisi üye sayısının üçte birini aşmayan, çalışmalarını izleyiciler olmaksızın yürüten meclis aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Meclis-i Âyan
  B-Meclis-i Mebusan
  C-Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye
  D-Şûra-yı Devlet
  E-Divan-ı Ahkâm-ı Adliye


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

  A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine girmesi
  B) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
  C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması
  D) Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
  E) Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne-mini kaybetmesi


  7 -
  Osmanlı Devleti’nde eğitim, öğretim ve yargı görevlerini yürüten sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Kalemiye     B-İlmiye    C-Seyfiye     D-Şüerâ     E-Âyan ve Eşrâf


  8 -
  Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisi orduda mermi, bomba ve havan topu yapan görevlilere verilen addır?

  A-Saka    B-Lağımcı   C-Müsellem    D-Beşli     E-Humbaracı


  9 -
  Osmanlılarda 19. yüzyıla kadar aşağıdaki sanat dallarının hangisinde eser verilmemiştir?

  A-Hat
  B-Çini
  C-Ebru
  D-Minyatür
  E-Fotoğraf


  10 -
  I- Tanzimat Fermanı
  II- Islahat Fermanı
  III- Sened-i ittifak
  IV- Kanun-i Esasiye
  Yukarıdakilerden hangileri kişi haklarında esitlik sağlamıştır?

  a) I – II
  b) II – III
  c) I – IV
  d) I – II – IV
  e) I – III –IV

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kultur-ve-uygarlik-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.