• Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 4

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 4

  1 -
  Osmanlıların İlk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
   

  A-Pasarofça     B-Prut     C-Karlofça   D-Vestfalya     E-Hünkâr İskelesi


  2 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri eğitim kumrularının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?

  A) XV.    B) XVI.    C)XVII     D)XVIII.     E) XIX.


  3 -
  XVIII, yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğuma bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıda kilerden hangisidir?

  A-Ulusal devletlerin sayısını artırmak
  B-Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak
  C-Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak
  D-Doğu Akdeniz’de yeni çıkarlar elde etmek
  E-Rusya’nın dostluğunu kazanmak


  4 -
  Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

  A-Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması
  B-Podolya’nın elden çıkması
  C-Celali isyanlarının başlaması
  D-Kutsal İttifakın kurulması
  E-Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması


  5 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Fransız İhtilalinden daha öncedir?

  A-Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırılması
  B-Yargı güvencesinin sağlanması
  C-Aydınların Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmesi
  D-Ulusçuluk hareketlerinin başlaması
  E-Müslüman olmayanlara inanç serbestliğinin tanınması


  6 -
  Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir.
  Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır?
   

  A)Lale Devri     B) III. Selim Devri    C)II. Mahmut Devri      D) Tanzimat Devri      E)Meşrutiyet Devri


  7 -
  XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Mâliyeyi düzeltmeye çalışma
  B-Kanun ve nizamları değiştirme
  C-İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
  D-Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme
  E-Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme


  8 -
  XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel alanda çağdaş Avrupa devletleri düzeyine erişememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Elde yeterli sermayenin bulunmaması
  B-Ulaşım koşullarının yetersiz olması
  C-Kişilere mülkiyet hakkının tanınmamış olması
  D-Bilim ve teknoloji alanlarında gelişmemiş olması
  E-Yabancılara ekonomik ayrıcalıkların verilmiş olması


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur?

  A-Azınlık hakları
  B-Askeri alanda yenilikler
  C-Kapitülasyonlar
  D-Ulusçuluk akımları
  E-Yabancı okullar


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde idari, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?

  A-Ülkede iç isyanların çıkması
  B-Gelir kaynaklarının giderek azalması
  C-Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması
  D-Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi
  E-Yönetimde, dinsel etkinin ağırlığını artırması

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-duraklama-donemi-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.