• Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 3

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 3

  1 -
  Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir.
  Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır?
   

  A)Lale Devri     B) III. Selim Devri    C)II. Mahmut Devri      D) Tanzimat Devri      E)Meşrutiyet Devri


  2 -
  Osmanlıların İlk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
   

  A-Pasarofça     B-Prut     C-Karlofça   D-Vestfalya     E-Hünkâr İskelesi


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kadı ve sancak beylerinin halktan kanuna aykırı bir şekilde para almaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?

  A-Ülkede ayaklanmaların artması
  B-Yönetime bağlılığın azalması
  C-Salyaneli eyaletlerin kurulması
  D-Reayanın huzursuz olması
  E-Ekonomik durumun bozulması


  4 -
  XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel alanda çağdaş Avrupa devletleri düzeyine erişememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Elde yeterli sermayenin bulunmaması
  B-Ulaşım koşullarının yetersiz olması
  C-Kişilere mülkiyet hakkının tanınmamış olması
  D-Bilim ve teknoloji alanlarında gelişmemiş olması
  E-Yabancılara ekonomik ayrıcalıkların verilmiş olması


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A-Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
  B-İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması
  C-Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması
  D-Halk hareketlerinin bir sonucu olması
  E-Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması


  6 -
  Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmaya çalışmış olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)III. Selim     B) II. Mahmut      C)Abdülmecit    D) Genç Osman     E)IV. Murat


  7 -
  1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıda verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?

  A-Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması
  B-Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi
  C-Rusların gerekli gördükleri yerlere konsolosluk açabilmeleri
  D-Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri
  E-Eflak, Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi


  8 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır:
  I-Zitvatorok Antlaşması
  II-Pasarofça Antlaşması
  III-Belgrat Antlaşması
  Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?

  A)İran      B) Rusya     C) Avusturya    D)İngiltere      E) Fransa


  9 -
  Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

  A-Kabakçı Mustafa İsyanının başlaması
  B-Celali İsyanlarının genişlemesi
  C-Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması
  D-31 Mart Olayı ’nın başlaması
  E-Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur?

  A-Azınlık hakları
  B-Askeri alanda yenilikler
  C-Kapitülasyonlar
  D-Ulusçuluk akımları
  E-Yabancı okullar

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-duraklama-donemi-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.