• Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 2

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 2

  1 -
  Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

  A-Kabakçı Mustafa İsyanının başlaması
  B-Celali İsyanlarının genişlemesi
  C-Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması
  D-31 Mart Olayı ’nın başlaması
  E-Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması


  2 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devri’ndeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz?

  A-Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi
  B-Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi
  C-Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi
  D-Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması
  E-Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kadı ve sancak beylerinin halktan kanuna aykırı bir şekilde para almaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?

  A-Ülkede ayaklanmaların artması
  B-Yönetime bağlılığın azalması
  C-Salyaneli eyaletlerin kurulması
  D-Reayanın huzursuz olması
  E-Ekonomik durumun bozulması


  4 -
  Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?

  A)Fas    B) Cezayir     C) Tunus     D)Malta     E) Mısır


  5 -
  Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

  A-Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması
  B-Podolya’nın elden çıkması
  C-Celali isyanlarının başlaması
  D-Kutsal İttifakın kurulması
  E-Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması


  6 -
  XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

  A-Saray masraflarını kısmıştır.
  B-Ayan düşük paraları ortadan kaldırmıştır.
  C-Ulufeleri kısmıştır.
  D-Lüks inşaatları durdurmuştur.
  E-Dışarıdan borç para almıştır.


  7 -
  XVIII, yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğuma bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıda kilerden hangisidir?

  A-Ulusal devletlerin sayısını artırmak
  B-Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak
  C-Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak
  D-Doğu Akdeniz’de yeni çıkarlar elde etmek
  E-Rusya’nın dostluğunu kazanmak


  8 -
  Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği topraklan geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
   

  A) Rusya      B) İngiltere     C) Venedik   D) Avusturya     E) İran


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

  A-Kapitülasyonların genişletilmesi
  B-Dışarıdan borç para alınması
  C-Düyun-u Umumiye ’nin kurulması
  D-Tımar sisteminin bozulması
  E-Nüfusun artması


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülüler’in yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?

  A-Kuvvete şiddete başvurma
  B-Orduyu disiplin altına alma
  C-Eyaletlerde güvenliği sağlama
  D-Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma
  E-Yönetime canlılık getirme

   

  Cevap Anahtarı : 


  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.