• Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 1

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 1

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?

  A-Ülkede tek söz sahibinin padişah olması
  B-Tımar sisteminin bozulması
  C-İltizam sisteminin kaldırılması
  D-Divan üyelerinin sayısının artırılması
  E-Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi


  2 -
  Osmanlıların İlk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
   

  A-Pasarofça     B-Prut     C-Karlofça   D-Vestfalya     E-Hünkâr İskelesi


  3 -
  XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Mâliyeyi düzeltmeye çalışma
  B-Kanun ve nizamları değiştirme
  C-İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
  D-Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme
  E-Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde idari, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?

  A-Ülkede iç isyanların çıkması
  B-Gelir kaynaklarının giderek azalması
  C-Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması
  D-Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi
  E-Yönetimde, dinsel etkinin ağırlığını artırması


  5 -
  Türk Lonca Teşkilatlarının giderek önemiş yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A-El tezgâhlarının fabrikalarla rekabet edemeyecek duruma gelmesi
  B-Esnaf odalarının kurulması
  C-Sanatın babadan oğula geçmesi
  D-Osmanlı Devleti’nin devamlı savaşlara girmesi
  E-El sanatı türlerinin sayılı olması


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devleti’ne yardım eden devletlerden biridir?

  A)İspanya     B) Prusya     C) Hollanda     D)Avusturya     E) İngiltere


  7 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri eğitim kumrularının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?

  A) XV.    B) XVI.    C)XVII     D)XVIII.     E) XIX.


  8 -
  XVIII, yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğuma bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıda kilerden hangisidir?

  A-Ulusal devletlerin sayısını artırmak
  B-Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak
  C-Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak
  D-Doğu Akdeniz’de yeni çıkarlar elde etmek
  E-Rusya’nın dostluğunu kazanmak


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

  A-Kapitülasyonların genişletilmesi
  B-Dışarıdan borç para alınması
  C-Düyun-u Umumiye ’nin kurulması
  D-Tımar sisteminin bozulması
  E-Nüfusun artması


  10 -
  Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği topraklan geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?

  A-Sırbistan - Lehistan ~ Portekiz
  B-Fransa - İtalya - Lehistan
  C-Hollanda - İtalya - Lehistan
  D-Rusya - Venedik - Avusturya
  E-Fransa - İngiltere - Sırbistan

  Cevap Anahtarı :  https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-duraklama-donemi-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.