• Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 4

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 4

  1 -
  1876 Anayasasını , Islahat fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Padişahın izniyle kabul edilmiş olması
  B-Batı uygarlığından etkilenmiş olması
  C-Halka, temsil hakkının tanınması
  D-Halktan gelirine göre vergi alınması
  E-Halka inanç özgürlüğünün tanınması


  2 -
  I. Kısıtlı da olsa halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olması
  II. Padişahın meclisi kapatma yetkisinin bulunmaması
  III. İki ayrı meclis öngörmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, 1876 yılında kabul edilen Kanunu esasi’nin özelliklerinden biri değildir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E-I ve III


  3 -
  Rusya’nın 1870’te Paris Antlaşmasının Karadeniz’in tarafsızlığıyla ilgili hükmünü tanımamasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
  B-Avrupa devletleri arasına girmek
  C-Ortodoks Kilisesi’ni nüfuzu altına almak
  D-Kırım’ı ele geçirmek
  E-Akdeniz’e açılmak


  4 -
  I. Sinop Baskını
  II-Çeşme Vakası
  III-Navarin Olayı
  Bu olayların üçünde de Osmanli donanmasına büyük zarar veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Venedik    D) Rusya     E) Avusturya


  5 -
  I. Meşrutiyet dönemindeki Anayasada aşağıdaki hükümlerden hangisi yoktur?

  A-Ayan meclisi üyelerine ömür boyu görevlerinde kalma hakkının tanınması
  B-Padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahip olması
  C-Meclisin, hükümeti denetlemesi
  D-Kanunların yapılmasında son sözün padişaha ait olması
  E-Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması


  6 -
  Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması
  B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
  C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden vazgeçerek ittifaklara girmesi
  D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi
  E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döneminde kurulmuştur?

  A-Nizam-ı Cedit
  B-Devlet matbaası
  C-Kağıt imalathanesi
  D-Posta teşkilatı
  E-İtfaiye bölüğü


  8 -
  Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
  I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
  II. Babıali Baskını,
  III. 31 Mart Vakası
  olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A-I, II, III    B-I, III, II    C- II, I, III   D-III, I, II    E-III, II, I


  9 -
  1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Fransa ve İngiltere, Osmanlı topraklarının bütünlüğünü korunması ilkesini kabul etmişlerdir. Ancak, daha sonraki gelişmeler nedeniyle, bu devletler ya Osmanlı topraklarının parçalanmasına fiilen katılmışlar ya da başka devletlerin bu toprakları parçalanmasına seyirci kalmışlardır. Fransa ve İngiltere’nin tutumlarında görülen bu değişiklik hangi nedene bağlanabilir?

  A-Avrupa ya da milliyetçilik fikirlerini yayılmasına
  B-Hammadde ve pazar gereksinimlerinin artmasına
  C-Osmanlı topraklarını parçalamak isteyen Ruslarla ilişkilerini bozmak istemelerine
  D-Yaygınlaşan sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylarla uğraşmak zorunda kalmalarına
  E-Kendi uygarlıklarını diğer ülkelere de yaymak istemelerine


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisiyle, Osmanlı Devleti’nde ilk kez dolaylı da olsa halk, yönetimde sesini duyurma olanağı bulmuştur?

  A) Sened-i İttifak
  B) 1876 Anayasası
  C) Tanzimat Fermanı
  D) Islahat Fermanı
  E) Kanunname-i Âli Osman

   

  Cevap Anahtarı : https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-dagilma-donemi-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.