• Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 3

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 3

  1 -
  Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi Panislamizmi savunarak Halifeliği siyasi bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır?

  a) II.Abdulhamit    b) III.Selim   c) I.Süleyman    d) I.Ahmet    e) IV.Mehmet


  2 -
  Tanzimat Fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?

  A) Askerlikte    B) Mâliyede     C) İdarede     D) Hukukta     E) Tarımda


  3 -
  I. Tanzimat Fermanı
  II. 1876 Anayasası
  III. Islahat Fermanı
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu’nu çağdaşlaştırma amacıyla hazırlanmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  4 -
  Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A-III. Selim - Nizam-ı Cedid
  B-II. Mahmut - Sened-i İttifak
  C-Abdülmecit - Tanzimat Fermanı
  D-Abdülaziz - Islahat Fermanı
  E-II. Abdülhamit – Kanunuesasi


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde, XIX. yüzyılda Divanı hümayunun yerine oluşturulan yönetim organıdır?


  A-Meclis-i Mebusan    B-Meclis-i Vükela   C-Meclis-i Âyan    D- Meclis-i Ahkâm-ı Adliye    E-Meclis-i Tanzimat


  6 -
  Osmanlılarda kız öğrencilerin eğitimi İlk kez hangi devirde devletin görevleri arasına girmiştir?

  A) Lale Devri     B) Tanzimat Devri   C) Fetret Devri    D) Yükselme Devri     E) Duraklama Devri


  7 -
  I. Üçüncü Murat
  II. Üçüncü Selim
  III. İkinci Osman
  Yukarıdaki padişahlardan hangileri, devletin için-de bulunduğu durum ve sorunların çözümü konusunda raporlar hazırlatıp, bu raporlar doğrultusunda reformlara girişmiştir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III


  8 -
  I. 1829 Edirne Antlaşması
  II. 1838 Türk-İngiliz Ticaret Antlaşması
  III. 1912 Ouchy (Uşi) Antlaşması
  Osmanlı topraklarının Avrupa devletleri için açık pazara dönüştürülmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

  A-Yalnız I     B-Yalnız II     C-Yalnız III   D-I ve II    E-II ve III


  9 -
  Osmanlı Devleti’nde,
  I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
  II. Islahat Fermanı’nın ilanı
  III. 31 Mart Olayının bastırılması
  Gelişmelerden hangileri, mevcut yönetime bir tepkidir?

  A. Yalnız I    B. Yalnız III    C. I ve II   D. II ve III    E. I, II ve III


  10 -
  I. Kısıtlı da olsa halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olması
  II. Padişahın meclisi kapatma yetkisinin bulunmaması
  III. İki ayrı meclis öngörmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, 1876 yılında kabul edilen Kanunu esasi’nin özelliklerinden biri değildir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E-I ve III

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-dagilma-donemi-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.