• Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 2

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 2

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünce akımlarıyla bağdaşmaz?

  A-Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
  B-Meşrutiyet’in ilan edilmesi
  C-Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
  D-31 Mart Olayı’ nın ortaya çıkması
  E-Sened-i İttifak’ın imzalanması


  2 -
  Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması Osmanlı yönetimine aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?

  A-İç isyanların önlenmesini
  B-Halkın yönetimine katılmasını
  C-Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini
  D-Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesini
  E-Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını


  3 -
  19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları dil, din, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

  a) Çarlık Rusya’sının izlediği dış politika
  b) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesi
  c) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler
  d) Genç Osmanlılar cemiyetinin kurulması
  e) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi


  4 -
  Osmanlılarda Asâkir-i Mansûre-i Muhamme- diye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A-Tanzimat-ı Hayriye
  B-Sened-i İttifak
  C-31 Mart Vakası.
  D-Vaka-i Vakvak iye
  E-Vaka-i Hayriye


  5 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisinde ikinci olarak verilen, birinci olarak verilenin yerini almıştır?
                  I                          II
  A) Nizam-ı Cedit          Sekban-ı Cedit
  B) Medrese                  Enderun
  C) Tımar Sistemi         İltizam Sistemi
  D) Saltanat Şûrası      Âyan Meclisi
  E) Yeniçeri Ocağı       Sekban-ı Cedit


  6 -
  I. Senedi İttifak
  II. Kapitülasyonlar
  III. Islahat Fermanı
  Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  7 -
  Aşağıdaki devletlerden hangisi, Kırım Savaşı’na katılmadığı halde bu savaşın sonunda yapılan Paris Antlaşmasına katılmıştır?

  A) Prusya     B) Fransa      C) Piyemonte    D) İngiltere       E) Osmanlı Devleti


  8 -
  I. Fransız İhtilali
  II. Sanayi Devrimi
  III. Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılması
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz yönde etkilemiş ve İmparatorluk'taki çözülmeyi hızlandırmıştır?

  A-Yalnız I     B- Yalnız II     C-Yalnız III   D-I ve II     E- II ve III


  9 -
  Osmanlı İmparatorluğunda, I. Meşrutiyet ile Islahat Hareketlerinin ortak amacı aşağıdaki- lerden hangisidir?

  A-Her tür yabancı baskısının kaldırılması
  B-Osmanlı halklarının kendi aralarında eşit kılınması
  C-Batı uygarlığına geçişin sağlanması
  D-Avrupa devletlerinin dostluğunun sağlanması
  E-Osmanlı imparatorluğu’nun çöküntüden kurtarılması


  10 -
  Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dış güçlerin etkisi yoktur?

  A-Macar mültecileri sorunu
  B-Navarin Olayı
  C-Alemdar Olayı
  D-Çeşme Olayı
  E-Şah kulu Ayaklanması

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-dagilma-donemi-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.