• Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 1

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 1

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

  A) İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması
  B) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
  C) Kanunuesasi’nin kabul edilmesi
  D) Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi
  E) Maarif Nezaretinin kurulması


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?

  a) Kültürlerini yaymak
  b) Çıkarlarını sürdürmek
  c) Uyruklarındaki çocukların eğitimlerini sürdürmek
  d) Osmanlı Devletindeki yenilik hareketlerine öncülük etmek
  e) Azınlık haklarını korumak


  3 -
  I. Fransız İhtilali
  II. Sanayi Devrimi
  III. Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılması
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz yönde etkilemiş ve İmparatorluk'taki çözülmeyi hızlandırmıştır?

  A-Yalnız I     B- Yalnız II     C-Yalnız III   D-I ve II     E- II ve III


  4 -
  Osmanlı Devleti’nde, Yenilik Hareketlerinin (Islahatların) başarısızlıkla sonuçlanmasının en Önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A-Ulemanın, elindeki imtiyazları korumaya çalışması
  B-Yeniçerilerin Yenilik Hareketlerine karşı çıkması
  C-Yenilikleri uygulayanların yetersizliği
  D-Osmanlı halkının yeniliklerine karşı ilgisiz kalması
  E-Rusya’nın, Yenilik Hareketlerini engellemeye çalışması


  5 -
  I. Resmî yazı ve yazışmalarda Müslüman olmayanlar için aşağılayıcı sözler kullanılmaması
  II. İşkence, dayak ve angaryanın kaldırılması
  III. Müsadere Usulü’nün kaldırılması
  Yukarıdakilerden hangileri, Islahat Fermanı’nda yer alan hükümler arasındadır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II    D) II ve III     E) I, II ve III


  6 -
  XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı devlet adamlarından çoğu, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi halinde Avrupa devletlerinin içişlerimize karışmayacaklarına inanıyorlardı?

  A-Osmanlı-Rus savaşının kazanılması
  B-Mithat Paşa’nın sadrazam olması
  C-Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi
  D-Osmanlı Medeni Kanunu’nun (Mecelle) hazırlanması
  E-Yeni askeri ve sivil okullarının açılması


  7 -
  Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasını Önlemek amacına yöneliktir?

  A-Alemdar Vakası
  B-Çeşme Vakası
  C-Patrona Halil Ayaklanması
  D-31 Mart Ayaklanması
  E-Meşrutiyet’in ilanı


  8 -
  Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

  A-Fransız İhtilali - Sırp İsyanları
  B-Lale Devri - Patrona Halil İsyanı
  C-Nizam-ı Cedit - Kabakçı Mustafa İsyanı
  D-Fetret Devri - Şeyh Bedrettin İsyanı
  E-Balkan Savaşı - 31 Mart Olayı


  9 -
  Osmanlı Devleti’nde 1873 -1876 yılları arasında altı sadrazam görev almıştır.
  Bu durumun,
  I. siyasi istikrarın zedelenmesi,
  II. merkezî yönetimin gücünün azalması,
  III. orduda ıslahat yapılması
  gelişmelerinden hangilerini gösterdiği savunulabilir?
   

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II     E-I, II ve III


  10 -
  1876 Kanun-i Esasi‟de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
  B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
  C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
  D. Seçimler tarafsız olacaktı.
  E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari/osmanli-devleti-dagilma-donemi-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.