• Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 2

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 2

  1 -
  Sivas Kongresi’nin,
  I. üyelerinin ülkenin her yerinden olması,
  II. Türk milletinin birlik hâlinde olduğunu ilan etmesi,
  III. Temsilciler Kurulunun üye sayısının artırılması
  özelliklerinden hangileri Kurtuluş Savaşı’nın bütün aşamalarında etkisinin olduğunu doğrudan gösterir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) I ve III    E) II ve III


  2 -
  Sivas Kongresinde “Ulusal Bağımsızlığın sağlanması için ulusça direnilmelidir.’' görüsünde birlik sağlanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu görüşle ilgili ilk gelişmedir?


  A-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması
  B-Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi
  C-Düzenli orduya geçilmesi
  D-TBMM’nin açılması
  E-Tekâlif-İ Milliye Emirlerinin uygulanması


  3 -
  Sivas Kongresi’nin,
  I. İstanbul Hükümetinin istememesine rağmen toplanması,
  II. başkanlığına görev ve memuriyetinden azledilen Mustafa Kemal’in seçilmesi,
  III. toplanmasının Amasya Genelgesi’nde öngörülmesi
  özelliklerinden hangileri, çalışmaların yürütülmesinde kararlı olunduğunun göstergesidir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III


  4 -
  Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal İstanbul Hükûmetini düşürmek için geçici bir hükûmet kurulmasının yasalara aykırılığını söylemiş, seçimlerin yapılması ve hükûmet sorununun bundan sonra ele alınması önerisini yapmıştır.
  Mustafa Kemal bu önerisiyle,
  I. Mebuslar Meclisinin toplanması,
  II. Mebuslar Meclisinin denetiminde olan bir hükûmet kurulması,
  III. seçime katılacak adayların niteliklerinin saptanması
  durumlarından hangilerinin gereğini vurgulamıştır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III


  5 -
  Sivas Kongresi’nden iki gün sonra Sovyet Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, İngiltere’nin İstanbul’u ve Boğazları ele geçirdiğini; Türkiye, İran, Afganistan ve Kafkasları egemenlik altına almak üzere olduğunu belirtmiş ayrıca kimi üst düzey devlet adamlarından söz ederek İstanbul Hükûmetini eleştirmiştir. Sovyet Hükûmetinin bu bildirisinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

  A-Batı Avrupa devletleriyle ilişkilerini düzeltmek istediğine
  B-İngiltere’nin yayılmacı politikasını kabul ettiğine
  C-Millî Mücadele’yi desteklemeye hazırlandığına
  D-İstanbul üzerindeki emellerinden vazgeçtiğine
  E-İstanbul Hükûmetiyle ilişkilerini geliştirmek istediğine


  6 -
  İstanbul, Trakya, Trabzon, İzmir gibi yörelerde düzeni bozmak, Yunanistan’dan gelen özel örevlileri Rum göçmeni gibi göstererek Doğu Karadeniz çevresine yerleştirmek, bu yörelerdeki Rum azınlığın sayısını çoğaltmak amacıyla kurulan, gizli adı Kordos olan ulusal mücadele karşıtı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu
  B-Rum Ermeni Birliği Komitesi
  C-Pontus Rum Cemiyeti
  D-Mavri Mira Cemiyeti
  E-Etniki Eterya Cemiyeti


  7 -
  Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayımilliye birlikleri,
  I. doğuda Ermenilerin,
  II. batıda Yunanlıların,
  III. güneyde Fransızların
  işgallerinden hangilerinin yavaşlatılmasında etkili olmuştur?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E- II ve III


  8 -
  Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) ile “Sivas’taki kongreye katılmak için bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci en kısa zamanda yola çıkmalıdır.” kararı alınmıştır.
  Bu kararın aşağıdakilerin hangisini amaçladığı savunulabilir?

  A-İşgalcilerin baskısını azaltmak
  B-Bir meclis oluşturmak
  C-Millet iradesini hâkim kılmak
  D-İstanbul Hükûmetinin güvenini kazanmak
  E-Temsilciler Kuruluna üye seçmek


  9 -
  Amasya Genelgesi’nin ulusal mücadele içindeki öneminin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

  A) Ulus egemenliği yolunda ilk çağrı ve adım olması
  B) Bölgesel direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması
  C) Ulusal mücadeleyi yönetecek Temsilciler Kurulunun belirlenmesi
  D) Batı Cephesi’nin oluşturularak, komutan atanması
  E) Ulusal sınırların belirlenerek, Batı Trakya’da halk oylaması yapılmasının belirtilmesi


  10 -
  Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misak-ı Millîde yer almıştır?

  A-Ulusun iradesini egemen kılmak esastır.
  B-Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.
  C-Manda ve himaye kabul olunamaz.
  D-Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  E-Osmanlı hükümetinin dağılması karşısında, ulus tümden direnişe ve savunmaya geçecektir.

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/kurtulus-savasi-hazirlik-donemi-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.