• Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 1

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 1

  1 -
  Vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Trakya - Paşaeli Cemiyeti
  B-İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti
  C-Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-i Milliye Cemiyeti
  D-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  E-Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti


  2 -
  I. Düzce ayaklanması
  II. Urfa ve çevresinde çıkan Milli Aşireti Ayaklanması
  III. Sivas ve çevresine yayılmış olan Koçgiri Ayaklanması
  Yukarıdaki ayaklanmalardan hangileri, Aralık 1920’de kurulan Merkez Ordusu tarafından bastırılmıştır?

  A-Yalnız I     B-Yalnız II     C-Yalnız III    D-I ve II     E-II ve III


  3 -
  Erzurum Kongresi’nin,
  I. Doğu Anadolu’nun bütünlüğünün korunması amacıyla toplanması,
  II. aldığı kararlarda vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun belirtilmesi,
  III. Doğu Anadolu’daki illerin temsilcilerinden oluşması
  özelliklerinden hangileri ulusal bir kongre olduğunu gösterir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  4 -
  TBMM’ye karşı çıkan,
  I. Kuvayı İnzibatiye,
  II. Anzavur,
  III. Çerkez Ethem
  ayaklanmalarından hangileri İstanbul Hükûmetinin desteğiyle çıkarılmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) II ve III    E) I, II ve III


  5 -
  Atatürk’te, Türk Milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesine aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

  A-I. Dünya Savaşı      B-Balkan Savaşları    C-Trablusgarp Savaşı      D-31 Mart (13 Nisan) Olayı      E-II. Meşrutiyetin ilanı


  6 -
  Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misak-ı Millîde yer almıştır?

  A-Ulusun iradesini egemen kılmak esastır.
  B-Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.
  C-Manda ve himaye kabul olunamaz.
  D-Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  E-Osmanlı hükümetinin dağılması karşısında, ulus tümden direnişe ve savunmaya geçecektir.


  7 -
  I. Kapalı olan Mebuslar Meclisinin yeniden açılması
  II. Mebuslar Meclisinin Anadolu’da toplanması
  III. Damat Ferit’in sadrazamlık görevinde kalması
  Temsilciler Kurulu yukarıdakilerden hangilerini desteklemiştir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) II ve III    E) I, II ve III


  8 -
  Erzurum Kongresinde, “Ulusumuz insancıl ve çağdaş gayeleri saygıyla karşılar. Teknik ve ekonomik durumumuzu ve gereksinmelerimizi dikkate alır. Bundan dolayı, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla 30 Ekim 1918 tarihinde açıklanmış sınırlar içerisinde milliyet esaslarına saygılı ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız.” Kararı alınmıştır.
  Bu kararla aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Yeniliklere açık olma
  B) Manda ve himayeye karşı çıkma
  C) Devlet sektörüne özel sektörden daha fazla olanak tanıma
  D) Yabancı sermayeyi belli koşullara bağlama
  E) Ulusal çıkarları gözetme


  9 -
  “Vatan bir bütündür. Parçalanamaz.” ilkesinin aşağıdakilerden hangisinde yansıdığı söylenemez?

  A) Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars Antlaşması’nın imzalanması
  B) Lozan Antlaşması’nın imzalanması
  C) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  D) Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  E) Sevr Antlaşması’nın imzalanması


  10 -
  Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara’da büyükelçilik açan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Afganistan     B-Gürcistan     C-İtalya    D-Fransa     E- Rusya

   

  Cevap Anahtarı:    https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/kurtulus-savasi-hazirlik-donemi-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.