• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 5

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 5

  1 -
  İslamiyetten önceki Türk devletlerinde ilk devlet teşkilatını kimler kurmuştur?

  A) Göktürkler    B) Karluklar     C) Uygurlar    D) Türgişler     E) Hunlar


  2 -
  Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyeti kabul eden Karluklarda ,insan figürleri, yerini yavaş yavaş bitki motifleri ve geometrik desenlere bırakmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisindeki değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir?

  A) İnanç sistemi
  B) Doğa şartları
  C) Uluslararası ilişkiler
  D) Ekonomik durum
  E) Kullandıkları malzeme


  3 -
  İlk Türk Devletlerinde veraset sistemi kesin bir kurala bağlanmasa da babadan oğula, oğul küçük ise büyük kardeşten küçük kardeşe geçmiştir. Ancak diğer hanedan üyeleri Kut’un kendilerinde de mevcut olduğu düşüncesiyle iktidar mücadelesine girmişlerdir.
  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A-İç çekişmelerin çıkmasına
  B-Fetih hareketlerinin yavaşlamasına
  C-Komşu devletlerin, iç işlerine karışmasına
  D-Merkezî yapının güçlenmesine
  E-Ekonominin olumsuz etkilenmesine


  4 -
  Göktürkler,
  I. Çin,
  II. Bizans,
  III. Abbasi
  devletlerinden hangileriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır?


  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III      D) I ve II     E) I, II ve III


  5 -
  I. Kitabe
  II. Minyatür
  III. Balbal
  Göktürkler Döneminden yukarıdakilerin hangilerine ait örnekler günümüze ulaşmıştır?

  A)Yalnız I      B)Yalnız II      C)I ve III      D)II ve III      E)Yalnız III


  6 -
  Göktürk Yazıtları ve Kutadgu Bilig’le ilgili olarak,

  I. devlet idaresi konusunda tavsiyeler içermeleri,
  II. Uygur alfabesi ile yazılmış olmaları,
  III. İslami dönem Türk devlet anlayışına ışık tutmaları özelliklerindenhangilerinin, her ikisi için de ortak olduğu söylenebilir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve III    E-I, II ve III


  7 -
  Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?

  A-Ticaret yapmaları
  B-Sanata ilgi duymaları
  C-Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
  D-Topluluklar halinde yaşamaları
  E-Kendilerine özgü dilleri kullanmaları


  8 -
  I- Göktürkler
  II-Hunlar
  III-Uygurlar

  Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir?

  A)Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D)I ve II    E) II ve III


  9 -
  Türk tarihinde bilinen ilk kütüphane, aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında kurulmuştur?

  A-Uygur    B-Göktürk   C-Hazar    D-Karahanlı    E-Büyük Selçuklu


  10 -
  Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen,
  I-Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir.
  II-Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir.
  III-Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur.
  bilgilerinden hangileri doğrudur?
   

  A)Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D)I ve II    E) I, II ve III

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-5-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 5 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 5 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.