• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 4

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 4

  1 -
  Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir?
   

  A) Heykel    B) Mimarlık    C) Müzik   D) Ticaret    E) Resim


  2 -
  Orhun yazıtlarının,
  I. Türk milleti adının geçmesi,
  II. devlet ve halkın görevlerinin belirtilmesi,
  III. hanın yaptığı her işi halkın mutluluğu için yaptığını belirtmesi
  özelliklerinden hangileri, Türklerde sosyal devlet anlayışının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir?
  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  3 -
  I. Selçuklu Devleti
  II. Göktürk Devleti
  III. Uygur Devleti
  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kurucularının adını almıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III


  4 -
  Bizans Tarihçisi Priskos, Avrupa Hun Devleti’ne giden Doğu Roma elçilerinin Attila’nın huzuruna çıkmadan önce karısı Arıkan tarafından karşılanıp ağırlandığını belirtmiştir.
  Bu durumun Avrupa Hunlarında, kadınlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

  A-Dinî görevleri üstlendiklerini
  B-Kurultaya başkanlık ettiklerini
  C-Devlet yönetiminde belli bir yerlerinin olduğunu
  D-Toy meclisi düzenlediklerini
  E-Orduyla sefere çıktıklarını


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

  A) Yerleşik hayata geçmeleri
  B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
  C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları
  D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
  E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları


  6 -
     Devletler - Din ve İnanç Sistemleri
  I. Göktürkler Gök Tanrı Dini
  II. Uygurlar Manihaizm
  III. Hazarlar Hristiyanlık
  IV. Macarlar Musevilik
  V. Gazneliler Müslümanlık
  Yukarıda bazı Türk devletleri ve onların din ve inanç sistemlerine yer verilmiştir. Bu eşlemede yapılan hata, hangi devletlerin yer eğiştirmesiyle giderilebilir?


  A-I ve III      B-I ve IV       C-II ve III       D-III ve IV      E- II ve V


  7 -
  Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A-Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
  B-Eyyubi ve Memlûk ordusunda görev almışlardır.
  C-Issık Gölü civarında Asya Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşamışlardır.
  D-En uzun destan olarak bilinen Manas Destanı, halk edebiyatlarının göstergesidir.
  E-Emevi ordularına karşı mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır.


  8 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerle Selçukluların ortak özelliklerinden biridir?

  A) Aynı yüzyıllarda siyasi varlık göstermeleri
  B) Ülkenin, hükümdar ailesinin ortak malı olması
  C) Hükümdarlarının “sultan” unvanı taşıması
  D) İslam dinini kabul etmeleri
  E) Alfabe birliğinin olması


  9 -
        Devlet                     Özellik
  I- Asya Hun - Bilinen ilk Türk devleti olması
  II-Göktürk - Orhun Kitabelerinin yazılması
  III-Avar - Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması
  IV-Uygur - Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması
  V-Avrupa (Batı) Hun - Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olması
  Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


  10 -
  Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   

  A-Uygurlar zamanında yazılmıştır.
  B-Orhun Irmağı vadisinde bulunmaktadır.
  C-Danimarkalı Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
  D-Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E-Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerindendir.

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.