• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 3

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 3

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır?
   

  A-Şad    B-Yuğ    C-Tuğ   D-Toy    E-Yabgu


  2 -
  İlk Türk devletlerinde,
  I. ordunun ücretsiz olması,
  II. ordunun atlı birliklerden oluşması,
  III. siyasi teşkilatta görev yapan her yöneticinin
  savaşa hazır komutanı olması
  özelliklerinden hangilerinin, göçebe yaşamın hareketli ve güçlü olmayı gerektirmesinin sonuçları olduğu savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  3 -
  I-Turan (Hilal) taktiği
  II-Hayvan figürleri
  III-İkili teşkilat
  Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
   

  A) I, II, III    B) I, III, II    C) II, I, III    D)II, III, I    E) lll, l, II


  4 -
  Orta Asya Türk devletleri için ticaret önemli bir gelir kaynağı olmuş, bu devletler bölgeden geçen İpek Yolu’na hâkim olmak için mücadele etmekten kaçınmamışlardır. İpek Yolu’nun bir kısmına hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki devletlerden hangisine son vermişlerdir?

  A-Uygur    B-Karluk    C-Akhun    D-Hazar     E-Sabar


  5 -
  Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, Avrupa topraklarına göç etmemiştir?


  A-Kırgızlar    B-Sabirler    C-Oğuzlar   D-Peçenekler    E-Kıpçaklar


  6 -
  Devlet yapısında ve askerî alanda yaptığı düzenlemeleri sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz Destanı’ndaki Oğuz Han’la özdeşleştirilen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Teoman     B-Mete     C-Attila     D-Bumin     E-Kül Tigin


  7 -
  Göktürkler Dönemi’ne ait orak, kürek, demir sapan gibi eşyalar bulunmuş ayrıca Yenisey vadilerine kadar uzanan Tötö Kanalı gibi sulama kanallarına ulaşılmıştır. Bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A-Sosyal ve ekonomik hayat tarzlarının değiştiğine
  B-Göçebe hayat tarzını sürdürdüklerine
  C-Bozkır kültüründen etkilendiklerine
  D-Ülke topraklarının hana ait olduğuna
  E-Boylar şeklinde teşkilatlandıklarına


  8 -
  İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletlerinde idarecilik ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmak amacıyla, bağlı boy ve oymakların başına gönderilen hakan çocuklarının aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Yabgu    B-Atabey    C-Otaçı   D-Şad    E-İnal


  9 -
  * Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
  * Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
  Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?
   

  A)Tabgaçlar    B) Göktürkler    C) Uygurlar   D)Hunlar    E) Kırgızlar


  10 -
  Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   

  A-Uygurlar zamanında yazılmıştır.
  B-Orhun Irmağı vadisinde bulunmaktadır.
  C-Danimarkalı Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
  D-Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E-Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerindendir.

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.